Studentský kulturní projekt

Návštěvnost kulturních organizací

 

Bližší pohled na výsledná data

 

Ve výzkumném šetření byl respondentům poskytnut prostor k vyjádření, které zahrnovalo slovní zhodnocení koncepce kulturní organizace. Základní otázkou této sekce výzkumu byla ale otázka: „Kterou z těchto uvedených organizací navštěvujete?“. Respondentům byl v rámci výběru k dispozici seznam několika kulturních organizací. Autorka tyto organizace vybírala na základě vhodných podmínek pro sociologické šetření. Za prvé organizace ze seznamu měly vazbu k teoretické části práce, za druhé tyto organizace jsou pro metropoli společensky a kulturně významné. Pokud ale respondenti nenavštěvují uvedené organizace, mohli uvést do samostatné kolonky organizaci jinou, jimi zvolenou. V konečném důsledku a na základě svého svobodného výběru kulturní organizace měli následně za úkol zhodnotit koncepci této jimi vybrané organizace. Dalším bodem slovního hodnocení byla otázka spokojenosti respondentů s činností dané kulturní organizace. Analýza výzkumu se opírá o faktická vyjádření respondentů.

 

Grafický obraz

 

Autorka nyní uvádí v grafickém obrazu výsledky výzkumného šetření, které se týkají preferenčních hlasů pro jednotlivé výzkumem dotčené kulturní organizace. Tato data shrnula autorka prostřednictvím výsečového grafu. Podklady pro tuto část výzkumu byly v případě obou forem sběru dat identické. Výsledky analýzy preference hlasů mohou být interpretovány v jediném grafickém náhledu. Autorka předkládá ucelený obraz šetření preference kulturních organizací respondenty, kteří se výzkumu zúčastnili. Pouze poznámka na okraj, v tomto grafickém obraze není uveden podíl kulturních organizací, které si lidé volili přímou volbou. 

Přímá volba respondenty se například týkala Vrtbovské zahrady, parku v Průhonicích nebo Národní galerie. Respondent, který do dotazníku uvedl Vrtbovskou zahradu, odůvodnil svoji volbu příjemnou atmosférou tohoto prostředí, především ocenil klid zahrady. Tento výběr je ale pouze zlomkem ve výzkumném šetření, sčítá pouze několik hlasů, případně jeden hlas pro tu danou organizaci. V grafickém obraze není jeho role významnější, ale slovní analýza jiţ rozbor těchto hlasů připouští, de facto je povinna ji akceptovat jako existující skutečnost výzkumného řízení.

 

Graf č. 1 Preference návštěvnosti kulturních organizací

 

Zdroj: Kryllová Ivana, 2015, vlastní šetření