Studentský kulturní projekt

Předmluva k absolventské práci na téma Zajištění kulturních potřeb občanů hl. m. Prahy

 

Autorkou této předložené studie je studentka posledního ročníku Vyšší odborné školy ekonomických studií. Pro svoji absolventkou práci si zvolila téma zajišťování kulturních potřeb obyvatel hlavního města z důvodu osobního kladného vztahu ke kultuře, ale také k rodnému městu. Historické město Praha je po staletí kulturní metropolí střední Evropy. Geografické postavení hlavního města je hlavní příčinou střetu dvou zcela odlišných kultur. Praha je mezníkem západní a východní kultury. Tyto dva faktory ve velké míře neovlivňují pouze českou kulturu, ale také české umění. Tento významný historický vývoj započal v období středověku a pokračuje po současnost. Východní kultura přináší do českého kulturně-společenského života smysl sžít se s okolní přírodou, ctít své předky ale především vracet se ke svým kořenům. České kulturní a umělecké prostředí je ale také ovlivňováno slovanskou odbojností a vzpourou. Západní kultura působí na český kulturní a umělecký život příznačnou dravostí, soutěživostí, ale také uplatňováním dominantního postavení. Po staletí se tyto dva kulturně-společenské proudy v kultuře Českého státu upevňovaly, a nyní jsou česká města, ale především hlavní město Praha skvosty evropské kultury a umění. Praha je hodna náležitého obdivu.

Významnou osobností české metropole je Karel IV., který vykonal pro český stát velmi významné státnické počiny. Za jeho vlády česká metropole vzkvétala, a z bezvýznamného provinčního města se stalo město hodné pozornosti. Praha byla metropolí kultury a umění, ale byla rovněž důležitým mezníkem politických jednání a uskupení v tehdejší Evropě. Praha byla důležitým centrem politické moci. Ačkoliv následovníci Karla IV. byli o poznání méně úspěšnými státníky, a nejen Praha ale především Český stát ztrácel za jejich vlády svoji politickou moc v Evropě, odkaz Karla IV. je doposud silně spjat s českou historií.

Dne 7. dubna roku 1348 vydal Karel IV. zakládací listinu pražské univerzity, která byla především určena pro potřeby zemí Koruny české.  Pražská univerzita se ale stala centrem středověké vzdělanosti evropského významu. Zřízením pražské univerzity Karel IV. přispěl ke kulturnímu rozmachu Českého státu. Karel IV. položil základní kámen uměleckého a kulturního vývoje ve střední Evropě. Současná kultura navázala na Karlův odkaz, a její snahou je především pokračovat v tomto vývoji a poskytnout obyvatelům hlavního města společenské a kulturní zázemí. Ne vždy je ale snaha korunována úspěchem, Praha ztrácí svoji osobitost a až příliš se odevzdává komerčním vlivům 21. století. Pokud se tyto vlivy nepodaří částečně omezit, odkaz Karla IV. zůstane pro příští generace bezvýznamnou frází, a z české metropole se stane pouze české Las Vegas.

Tato absolventské práce se snaží navázat na odkaz Karla IV., a v uceleném souhrnu předložit k diskusi závěry šetření o současném stavu kultury v hlavním městě. Ovšem, šetření bylo zúženo pouze na oblast kulturně-vzdělávací, neboť ta je nezbytná pro vývoj kulturního podvědomí obyvatel hlavního města. Převážná část kulturně-vzdělávacích programů soustředí svoji pozornost k historii umění, hudby a přírodních věd. Mnoho kulturních organizací na území hlavního města si je vědomo odpovědnosti, kterou mají vůči obyvatelům Prahy, a tento závazek se snaží v maximálním rozpětí kulturních služeb naplnit. Bylo by ale nesmírně pokrytecké, pokud bychom se odvolávali pouze na současné obyvatele hlavního města, závazek je nezbytné plnit vůči generacím před nimi, kteří položili stavební kameny kulturní metropole v Evropě. Především jsme odpovědni Karlu IV., který položil základní kámen české kulturní, vědecké historie.

 

Surikata (Suricata suricatta )


X

Vyhledávání

Z pražské ZOO

Psoun prériový (Cynomys ludovicianus)

 

Je zavalitý, má zakulacenou hlavu a malé okrouhlé boltce. Špička ocasu je černá. Hnědá srst má v létě konce chlupů bílé, v zimě černé. 

 

Třída

Savci (Mammalia)

Řád

Hlodavci (Rodentia)

Rozšíření

Severní Amerika (od jihozápadní Kanady po severní Mexiko)

Biotop

travnaté území (prérie )

Potrava

části rostlin, bezobratlí (tráva, byliny, příležitostně hmyz)

Rozměry

délka těla 28–33 cm, délka ocasu 7,5–10,5 cm, výška v kohoutku 8 cm, hmotnost 0,9–1,5 kg

Rozmnožování

březost 30–36 dní, počet mláďat 1–8

 

Zdroj: Zologická zahrada hl. m. Prahy, dostupné na: https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/lexikon-zvirat?d=264-psoun-preriovy&start=264